[tancar finestra
 
 
 
 
notícies i actualitat   
[ Actualitat ]    [ Municipi ]    [ Ajuntament ]    [ Turisme ]     
 Actualitat
santsadurnidosormort.cat :: actualitat :: mapa de capacitat acustica  

Mapa de Capacitat Acustica

Urbanisme - 13 de juny de 2016
APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT SADURNÍ D’OSORMORT (exp. 13/2016)

APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT SADURNÍ D’OSORMORT (exp. 13/2016) Amb l’objectiu de prevenir, vigilar i reduir la contaminació acústica, per tal d’evitar i reduir els danys que se’n podrien derivar, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Aquesta normativa regula les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions, i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat acústica en el territori i per donar resposta a la problemàtica produïda per aquest tipus de contaminació. Vist el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, que disposa que correspon als ajuntaments elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels receptors acústics al qual és aplicable aquesta llei, que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població, i si s’escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit municipal. Atès el mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Sadurní d’Osormort, redactat pel Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat i Debeacústica com a empresa col•laboradora del Departament i del Consell Comarcal d’Osona, en virtut de la prestació d’assistència tècnica sol•licitada per aquest Ajuntament, per tal de donar compliment al Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i amb la finalitat de disposar de l’instrument normatiu comprensiu de les competències normatives de l’Ajuntament en matèria de soroll i vibracions. El Ple adopta per unanimitat del número legal de membres de la corporació dels següents ACORDS: PRIMER. Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Sadurní d’Osormort, d’acord amb el document redactat pel Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat i Debeacústica com a empresa col•laboradora del Departament i del Consell Comarcal d’Osona, en virtut de la prestació d’assistència tècnica sol•licitada per aquest Ajuntament, que consta a l’expedient i en compliment de les disposicions contingudes a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. SEGON. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial i el mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Sadurní d’Osormort a informació i exposició pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP de Barcelona, al DOGC, en un mitjà de comunicació escrita diari, al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal, durant el termini de trenta dies hàbils a comptar del dia següent a la publicació de l’anunci en el BOP de Barcelona. Durant aquest termini, l’expedient estarà a disposició dels interessats a les oficines municipals de la carretera de Vic, s/n, de Sant Sadurní d’Osormort, els dilluns de 15:30 a 21:00 i els dijous de 19:00 a 21:00. Així mateix, els interessats, si s’escau, podran formular les reclamacions i suggeriments i presentar les al•legacions que es considerin oportunes al document inicialment aprovat. TERCER. Acordar, que en cas que no es presenti cap reclamació en el tràmit d’informació i exposició pública, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de l’adopció de cap acord. Un cop aprovat definitivament, es remetrà una còpia del mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Sadurní d’Osormort, al Departament competent de la Generalitat de Catalunya. QUART. Donar trasllat del present acord als ajuntaments limítrofs, de conformitat amb el que estableix l’article 10.6 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, per garantir el tràmit d’audiència als interessats. CINQUÈ. Facultar l’alcalde de la corporació tan àmpliament com en dret sigui necessari per tal de garantir l’efectivitat d’aquests acords.”
  documents relacionats
pdf_noti_39_001_doc.pdf
pdf_noti_39_002_doc.pdf
 
Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort · carretera de vic, s/n 08504 sant sadurní d'osormort - barcelona · telf i fax 938887375 · NIF P0824100B
http://www.santsadurnidosormort.cat :: info@santsadurnidosormort.cat