[tancar finestra
 
 
 
Ajuntament de Sant Sadurní d´Osormort
santsadurnidosormort.cat :: ajuntament :: protecció de dades  

Protecció de dades

Responsable del tractament
El responsable dels tractaments realitzats és l´Ajuntament de Sant Sadurní d´Osormort, amb domicili a la carretera de Vic, s/n, 08504 Sant Sadurní d´Osormort. Telèfon: 938887375. Web: www.santsadurnidosormort.cat
 Finalitat
La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l´ajuntament i que seran accessibles en el registre d´activitats de tractament.
 Legitimació
El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d´obligacions legals per part de l´ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l´exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d´una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l´ajuntament en el registre d´activitats de tractament.
 Conservació de dades
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d´arxius i documentació. 
 Comunicació de dades
Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.
Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l´ajuntament en el registre d´activitats de tractament.
 Delegat de protecció de dades (DPD)
 El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. 
 
Contactar mitjançant: dpd.ajsantsadurnidosormort@diba.cat
Adreça:          Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon:         93 472 65 00
 
On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?
El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?
L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:
 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres. 
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents. 
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35. 
 • Cooperar amb l’autoritat de control. 
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte. 
Drets de les persones interessades
L’ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d´informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d´acord amb la normativa de protecció de dades vigent.
La persona interessada pot exercir els drets següents:
 • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill. 
 • Dret d´accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació. 
 • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes. 
 • Dret de supressió (dret a l´oblit): Suprimir les dades personals. 
 • Dret d´oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals. 
 • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur. 
 • Indicacions per a l’exercici d’aquests drets: 
 • Es requereix complimentar el model d´intsància genèrica de l´e-TRAM de la seu electrònica municipal www.santsadurnidosormrot.cat clicant aquí o presencialment o per correu a al registre general de l´ajuntament i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada. 
 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada. 
 • L’ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents: 
 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades. 
 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.
Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort · carretera de vic, s/n 08504 sant sadurní d'osormort - barcelona
Telf i fax 938887375 · NIF P0824100B